Mosty a gabiony

Categories: Zaujímavosti
Published on: 2011/07/12

V súčasnosti môžeme na stavebnom trhu zaznamenať veľké množstvo materiálov, Okrem osvedčených konštrukcií z materiálov, ako sú betón, oceľ alebo drevo, sa ponúkajú aj staronové konštrukcie z drôtokamenných košov – gabiónov. Staré preto, že sa používajú už niekoľko desaťročí, a nové z dôvodu ich znovuobjavenia.

Obr.1 Presýpaný most s gabionovými prvkami

Konštrukčný systém gabiónov v takej forme, ako ho poznáme, má dnes už viac ako 130-ročnú tradíciu. Medzi prednosti, ktoré treba spomenúť, patria:

  • dobrý estetický dojem (možnosť použitia rôznych tvarov a farebných odtieňov kamennej výplne, prípadne zazelenania líca),
  • priepustnosť (dokáže plniť plnohodnotnú drenážnu funkciu),
  • rýchla výstavba v každom ročnom období (suchý proces, flexibilnosť prispôsobenia tvaru),
  • odolnosť a životnosť viac ako 60 rokov,
  • nenáročná údržba a z dlhodobého hľadiska často zabúdaná, o to však naliehavejšia možnosť recyklácie, čo pri stavbách z betónu predstavuje oveľa väčší problém.

Presýpané mosty s gabiónovými prvkami
Na pozemných komunikáciách, železničných a vodohospodárskych stavbách, ako sú podchody, ekodukty, podjazdy, migračné tunely, inundačné mosty a ďalšie, môžeme považovať presýpané mosty za vhodné a ekonomické riešenie. Hlavným nosným prvkom pri presýpaných mostoch je kĺbovo uložený oblúk z vlnitých oceľových prvkov alebo betónu. Podstatnú nosnú časť mosta na obr. 1 predstavujú v líci gabióny, ktoré sú v rube vystužené dvojzákrutovou sieťou. Systém gabiónov s výstužou (Terramesh systém) môže byť v prípade potreby vyššej odolnosti konštrukcie kombinovaný s geosyntetickou výstužou (Paramesh systém). Pri lokálnom posúdení sa vychádza z princípov uplatňovaných pri návrhu a posúdení vystužených násypov. Rozpätie daného oblúka je 14,5 m, vzopätie 5 m, šírka mosta približne 15 m a dĺžka 46 m. Lícové prefabrikáty majú rozmer 2 × 1 × 1 m, povrchovú úpravu Galmac s poplastovaním a sú vyplnené kamenivom s frakciou 100 – 200 mm. Konštrukčný systém presýpaných mostov je spoľahlivý a overený. Výraznejšie sa začal používať už v 19. storočí v USA a aj dnes ide o plnohodnotné riešenie.

Mostné opory
Pri návrhu opôr z gabiónov sa môže použiť systém gravitačných opôr alebo opôr vystužených geosyntetikou s gabiónom v líci (obr. 3). Z pohľadu odolnosti konštrukcie sú gravitačné opory limitované výškou do 4,0 m. Pri výpočte treba zohľadniť typ zaťaženia, rozpätie mostného objektu a materiál nosnej konštrukcie. Z toho vyplýva, že použitie gabiónových gravitačných opôr je ideálne na lávky pre peších, prípadne mosty pozemných komunikácií nižšej kategórie, mosty s ľahkou nosnou konštrukciou (napríklad drevené mosty) a mosty malých rozpätí.

Obr.2 Mostná opora

 

Obr.3 Priečny rez

Pri použití druhého typu opôr s použitím geosyntetických výstužových materiálov možno dosiahnuť veľmi estetické a efektívne riešenie pre mosty odolávajúce väčším zaťaženiam a mosty s väčším rozpätím. Na obr. 3 vidieť v priečnom reze riešenie opory s konštrukčnou výškou 3,5 m s geosyntetickými výstužami dlhými 6,0 m. Pevnosť a dĺžka geomreží závisí od stáleho a premenného zaťaženia. Pri posudzovaní konštrukcie na prvý medzný stav sa berie do úvahy vplyv stáleho aj premenného zaťaženia, v posúdení druhého medzného stavu uvažujeme len účinky od stáleho zaťaženia. Vďaka flexibilite lícnych prefabrikátov možno dosiahnuť optimálne dispozičné riešenie. V prípade požiadavky odstupňovaného čela možno použiť Terramesh systém, pričom výsledný efekt bude podobný ako pri ochrane mostnej opory gravitačným obkladom (obr. 5).

Obr. 4 Opora vystužená geosyntetikou s gabiónom v líci (Nemecko)
Obr. 4 Opora vystužená geosyntetikou s gabiónom v líci (Nemecko)
Obr. 5 Ochrana mostnej opory
Obr. 5 Ochrana mostnej opory

Ochrana mostných opôr a pilierov
Pri ochrane mostných opôr a pilierov plnia gabiónové prvky vedľajšiu funkciu, ktorá má zabrániť najmä erózii, a tým ochrániť spodnú stavbu mostného objektu. V tomto prípade možno okrem štandardných rozmerov košov (2 × 1 × 1 m) použiť aj matrace s výškou 0,17 až 0,30 m, ktoré sú špeciálne určené na protieróznu ochranu svahov a brehov potokov, tzv. systém Renomatrace (obr. 6). Aktuálne však ostáva aj použitie klasických gravitačných gabiónových obkladov opôr (obr. 5). V prípade pilótových opôr sa dosiahne aj estetické riešenie (obr. 2).

Obr. 6 Ochrana mostných opôr a pilierov
Obr. 6 Ochrana mostných opôr a pilierov
Obr. 7 Mostné provizórium
Obr. 7 Mostné provizórium

Mostné provizóriá
V špeciálnych prípadoch sa dajú inštalovať už vopred predplnené gabióny (systém Cubirock), čo sa vo veľkej miere uplatňuje pri výstavbe mostných provizórií (obr. 7). Takéto gabióny sa jednoducho žeriavom osadia na požadované miesto. Následným poukladaním a pospájaním oceľových plechov používaných pri pažení výkopov možno premostiť aj malé potoky, prípadne rôzne terénne nerovnosti.

Obr.8 Gabionová opora - rôzne typy kameňa
Obr.8 Gabionová opora – rôzne typy kameňa

TEXT: Emil Coloň
FOTO: MACCAFERRI CENTRAL EUROPE

Share this
No Comments - Leave a comment

Leave a comment

Archív článkov

Welcome , today is Thursday, 2021/05/13